О Институту

     Институт за биологију и екологију је, кадровски и материјално, оспособљен за школовање стручњака из области биологије и екологије, који стечена знања могу примењивати у педагошкој, научној и привредној делатности. Основна делатност Института је образовање кадрова биолошког и еколошког профила, као и oбављање основних, примењених и развојних истраживања у свим гранама биологије и екологије.


Зграда Учитељске школе – касније главна зграда ПМФ-а

     Студије Биологије у Крагујевцу су по први пут организоване школске 1972/73. године у оквиру Одељења у Крагујевцу Природнo-математичког факултета Универзитета у Београду. Део организационе структуре Одељења био је Завод за Биологију, а први управник Завода био је доц. др Владимир Вељовић, један од првих наставника у сталном радном односу. Дужност руководиоца одељења у моменту оснивања припала је проф. др Будиславу Татићу.

Проф. др Владимир Вељовић
Проф. др Будислав Татић

     Институт је смештен у Управној згради Факултета, а од 1997. године располаже и Ботаничком баштом која представља дислоцирану организациону целину која се налази на простору Меморијалног парка 21. октобар, а од 1999. године и Акваријумом смештеним у главној згради ПМФ-а у Крагујевцу. У Институту су организоване најпре основне, а од 1976. године и постдипломске студије. Студијски планови су се мењали и непрекидно усавршавали, пратећи развој биологије као науке и у складу са тадашњом универзитетском праксом на простору Југославије, као и потребом за проширивањем и диверзификацијом студијских програма. На Институту су, 1995. године, по први пут у тадашњој Југославији, организоване студије екологије, као нов и оригиналан студијски програм. У периоду од 1972. године па до данас Институт за биологију је имао преко 200 запослених наставника, сарадника, истраживача и стручних и техничких сарадника. Поред стално запослених у раду су учествовали и гостујући наставници, најчешће са Биолошког факултета Универзитета у Београду, али и са других универзитета у Србији.

Централна зграда Природно математичког факултета

     У Институту за биологију и екологију реализују се новоакредитовани студијски програми који обухватају три нивоа студија и то основне академске, мастер академске и докторске академске студије. У оквиру основних академских студија су четворогодишње основне академске студије биологије и основне академске студије екологије које омогућавају стицање стручног назива дипломирани биолог, односно дипломирани еколог и према Европском систему преноса бодова (ЕСПБ) стицање 240 бодова. Након завршених Основних академсих студија, студенти се могу определити за једногодишње Мастер академске студије биологије, затим Мастер академске студије Екологије, као и мастер академске студије Биологија – молекуларна биологија. Мастер академске студије омогућавају стицање стручног назива Мастер биолог, односно мастер еколог и диплому у вредности од 60 ЕСПБ. Оно што је ново у погледу разноврсности студијских програма биологије и екологије на Мастер академским студијама је да се студенти, у зависности од интересовања, могу определити за модуле. На Мастер академским студијама биологије студентима су у понуди модул Општа биологија и модул Примењена биологија, док су на Мастер академским студијама екологије у понуди модул Општа екологија и модул Примењена екологија. У оквиру студијског програма Мастер академских студија Биологија – молекуларна биологија су две изборне области – Генетички инжењеринг и биотехнологија и Хумана молекуларна биологија. У оквиру сваког модула, осим обавезних предмета, студентима је омогућено да у зависности од интересовања, одређен број стручних предмета сами бирају.

     Наставни процес на свим нивоима студија је, према концепту и методолошком приступу усаглашен са најновијим стандардима, реализује се како у салама и опремљеним лабораторијама у виду предавња, лабораторијских вежби, семинарских радова, менторског истраживачког рада, тако и на терену у виду једнодневних и вишедневних теренских настава, као и кроз стручну праксу у основним и средњим школома. Један од циљева студијских програма Института је да сваки студент који заврши студије биологије или екологије буде оспосбљен да стечено знање на најбољи могући начин примени како у науци, тако и у пракси.

     Након завршених студија биологије или екологије, а у зависности од одабраног смера, односно модула, наши биолози и еколози могу своја знања да примене у институцијама образовног или привредног карактера као што су: основне школе, гимназије и средње стручне школе, затим факултети и институти; национални паркови и друга заштићена подручја, ботаничке баште и природњачки музеји; научно-истраживачке лабораторије, лабораторије за контролу квалитета, биотехнолошке и развојне лабораторије; сектор за заштиту животне средине, процену утицаја на животну средину, урбанизам и еколошко уређење простора; институције које се баве планирањем, организацијом и контролом образовно-васпитног процеса; органи државне управе, инспекцијске службе и истраживачки центри различитих државних и приватних предузећа.

     Трећи ниво студија – Докторске академске студије Биологије омогућавају студентима који желе да се посвете научном раду, могућност осим оспособљавања за научно-истраживачки рад и стицања степена доктора биолошких наука, да се укључе у истраживачке тимове одређених научних области, затим добијање истраживачких или научних звања и бављење научним радом, самостално или у оквиру многих националних и међународних научноистраживачких пројеката у области биолошких наука.

     Поред наставних и научних лабораторија специјализованих за различите области биологије, неодвојиве целине Института, односно истраживачки центри и наставне базе, са више од 20 година постојања су Акваријум лоциран у главној згради ПМФ-а и Ботаничка башта површине 18 ha која је на простору Меморијалног парка 21. октобар, као и у новије време Центар за преклиничка испитивања биоактивних супстанци.

     Осим наставе, у Институту се реализује и научно-истраживачки рад, пројекти финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и бројни међународни пројекти. Наставници и сарадници Института реализују и већи број стручних пројеката у сарадњи са привредом. Успостављена је сарадња са великим бројем институција из земље и иностранства. Институт за биологију и екологију има јако богату сарадњу са привредом, научни тимови су свакодневно укључени у изради студија, елаборта и стручних пројеката из области биологије, екологије и заштите животне средине.

     Успех у раду Института потврђују бројне награде које су освојили наши студенти и истраживачи, као и богати научни резултати, јер је наш циљ да будућим биолозима и еколозима осим потребног знања пружимо и вештине да стечено знање примене на најбољи могући начин, као и да најбољим студентима који заврше све нивое студија омогућимо да своју научну каријеру изграде у Институту за биологију и екологију ПМФ-а у Крагујевцу.