Упис 2021/22.

КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
у школској 2021/2022. години

-други уписни рок-


Институт за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2021/2022. години уписаће у ДРУГОМ уписном року 26 студенaта и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 2 3
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 21 -

Школарина за студенте држављане Републике Србије који се сами финансирају 72.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте стране држављане износи 2500 € за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).


УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из предмета Биологија


Додатне информације се могу наћи у Информаторима.

ИНФОРМАТОР ЗА УПИС


ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Свим кандидатима се препоручује да пријаву за полагање спроведу електронским путем. У том случају је потребно да кандидати скенирају потребна документа, сачувају их у pdf формату и да их пошаљу на e-mail адресу предвиђену за пријаву. Оригинална документа ће бити предавана при упису на Факултет (видети у делу Упис примљених кандидата). Сваки кандидат који пријаву поднесе електронским путем ће на e-mail адресу са које је послао пријаву добити потврду о пријему документације, као и пријавни број.

Кандидати се могу пријављивати електронским путем од 24. 8. 2021. године од 09.00 h закључно са 29. 8. 2021. године до 13.00 h на следeће контакт мејлове:

Основне академске студије:

 • Пријављивање за упис на Основне академске студије биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије екологије на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs

Кандидати који немају могућност електронске пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета у периоду од 30. до 31. 8. 2021. од 09.00 до 13.00 h.

Приликом пријаве подноси се:

  • пријава на конкурс (преузима се овде, или се преузима у Студентској служби, за оне који се лично пријављују);
  • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид);
  • извод из матичне књиге рођених;
  • диплома;
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Накнада за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплата се врши на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. Број рачуна је 840-1017666-11, а приликом уплате треба навести и позив на број 05-19.Полагање пријемног испита

2. 9. 2021. у 10.00 h

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).


Прелиминарна ранг листа

2. 9. 2021. у 15.00 h

Кандидат за упис на студијски програм првог степена може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на једнственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.

Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту Факултета.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата од дана објављивања прелиминарне листе), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

3. 9. 2021.


УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

6. 9. 2021. од 9.00 h до 13.00 h

Кандидати који су се електронски пријавили, а положили су пријемни испит и стекли право на упис на одговарајући студијски програм, приликом уписа су у обавези да предају оригинална документа.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


ПРИЈАВА И УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета за сродни студијски програм

8. 9. 2021. од 9.00 h до 15.00 h


ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • пријава на конкурс (добија се у Студентској служби, не купује се)
 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • молба Декану Факултета за признавање пријемног испита,
 • потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова
 • доказ о уплати накнаде за признавање пријемног испита са сродних факултета у износу од 7.000,00 динара;
 • доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара;
 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплаћеној првој рати школарине (од укупно шест рата), у износу од 12.000,00 динара.

НАПОМЕНА: све уплате извршити на посебним уплатницама на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, број 840-1017666-11 са позивом на број 05-19.


УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ- ЛИНК

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - ЛИНК


За eвентуалне додатне информације можете се обратити Студентској служби Факултета, ул. Радоја Домановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260 и путем електронске поште (контакт адреса је biljana.paunovic@pmf.kg.ac.rs).


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА

Коначна ранг листа кандидата за упис на Основне академске студије

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

Списак пријављених кандидата за упис на Основне академске студије


ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Свим кандидатима се препоручује да пријаву за полагање спроведу електронским путем. У том случају је потребно да кандидати скенирају потребна документа, сачувају их у pdf формату и да их пошаљу на e-mail адресу предвиђену за пријаву. Оригинална документа ће бити предавана при упису на Факултет (видети у делу Упис примљених кандидата). Сваки кандидат који пријаву поднесе електронским путем ће на e-mail адресу са које је послао пријаву добити потврду о пријему документације, као и пријавни број.

Кандидати се могу пријављивати електронским путем од 15. 6. 2021. године од 09.00 h закључно са 25. 6. 2021. године до 13.00 h и то:

Основне академске студије:

 • Пријављивање за упис на Основне академске студије биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије екологије на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs

Кандидати који немају могућност електронске пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета у периоду од 23. до 25. 6. 2021. од 09.00 до 13.00 h.

Приликом пријаве подноси се:

  • пријава на конкурс (преузима се овде, или се преузима у Студентској служби, за оне који се лично пријављују);
  • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид);
  • извод из матичне књиге рођених;
  • диплома;
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Накнада за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплата се врши на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. Број рачуна је 840-1017666-11, а приликом уплате треба навести и позив на број 05-19.Датуми полагања пријемних испита

Основне академске студије Датум
Биологија 1. 7. 2021. у 10.00 h
Екологија 1. 7. 2021. у 10.00 h

Кандидати су у обавези да буду испред зграде Факултета најкасније до 9.30 h.

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).


Прелиминарна ранг листа

Основне академске студије Датум
Биологија 1. 7. 2021. у 17.00 h
Екологија 1. 7. 2021. у 17.00 h

Кандидат за упис на студијски програм првог степена може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на једнственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.

Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту Факултета.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата од дана објављивања прелиминарне листе), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.


ДАТУМИ ОБЈАВЉИВАЊА КОНАЧНИХ РАНГ ЛИСТА

Основне академске студије Датум
Биологија 5. 7. 2021.
Екологија 5. 7. 2021.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

Основне академске студије Датум
Биологија 6. и 7. 7. 2021. од 9.00 до 13.00 h
Екологија 6. и 7. 7. 2021. од 9.00 до 13.00 h

Кандидати који су се електронски пријавили, а положили су пријемни испит и стекли право на упис на одговарајући студијски програм, приликом уписа су у обавези да предају оригинална документа.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


УПИС КАНДИДАТА „ИСПОД ЦРТЕ” КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ДА СЕ УПИШУ НА БУЏЕТ

Основне академске студије Датум
Биологија 7. 7. 2021. у 13.00 h
Екологија 7. 7. 2021. у 13.00 h

У 13.00 h биће извршена прозивка кандидата који су „испод црте”, према истакнутом распореду за упис, па је потребно да буду тачно у 13.00 h испред Студентске службе Факултета.

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

ПРИЈАВА кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета за сродни студијски програм

12-15. 7. 2021. од 9.00 до 13.00 h

Приликом пријаве Студентској служби се подноси:

 • пријава на конкурс (добија се у Студентској служби, не купује се)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • молба Декану Факултета за признавање пријемног испита,
 • потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова
 • доказ о уплати за признавање пријемног испита са сродних факултета (7.000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном факултету

16. 7. 2021. од 13.00 до 15.00 h

Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних места, врши се рангирање свих пријављених кандидата.


ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада (2000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).
 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплаћеној првој рати школарине (од укупно шест рата), у износу од 12.000,00 динара.

НАПОМЕНА: све уплате извршити на посебним уплатницама на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, број 840-1017666-11 са позивом на број 05-19.


Кандидати за упис у прву годину основних академских студија за школску 2021/22. годину, могу своја документа поднети путем onilne пријаве од 15. јуна 2021. године.

Кандидати се могу пријављивати електронским путем на следeће контакт мејлове:

 • Пријављивање за упис на Основне академске студије биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије екологије на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (преузима се овде, или се преузима у Студентској служби, за оне који се лично пријављују);
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • диплома;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Кандидати који немају могућност online пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ

У Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2021/22. години уписаће се 80 студената и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 35 5
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 40 -

Одлуком Владе Републике Србије, такође је утврђен и број студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних мера:

Студенти Број студената
са инвалидитетом 3
припадници ромске националности 3
држављани Републике Србије који су у школској 2020/2021. години средњу школу завршили у иностранству 3

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72,000.00 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).

УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних академских студија БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из предмета Биологија.

Информатор
Припремна настава 2021/22

Институт за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу организује ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ за полагање ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА из БИОЛОГИЈЕ за будуће студенте ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОЛОГИЈЕ.

Припремна настава ће бити реализована електронским путем. Настава је бесплатна за све полазнике.

Пријава кандидата заинтересованих за припремну наставу је путем адресе upravnik-ibe@pmf.kg.ac.rs

УПИС 2020/21
Конкурс за упис на докторске академске студије 2020/21

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину докторских академских студија у школској 2020/21. години у Институту за биологију и екологију уписаће:

Студијски програм Докторске академске студије
(6 семестара, 180 ЕСПБ) за стицање академског назива
Број буџетских студената Број самофинансирајућих студената
Доктор наука - биолошке науке 2 4

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне и мастер академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ЕСПБ.

Приликом конкурисања студент мора да приложи сагласност потенцијалног ментора.

За све потребне информације о потенцијалним менторима, кандидати се могу обратити Руководиоцу одговарајућег студијског програма на контакт мејл:

Руковидилац ДАС Биологија: проф. др Владица Симић: vladica.simic@pmf.kg.ac.rs


Важни датуми

ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 19. И 20. 10. 2020. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 22. 10. 2020. ГОДИНЕ У 15h.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 23. 10. 2020. ГОДИНЕ ОД 9:00 ДО 14:00.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ 120.000,00 ДИНАРА.

СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ ШАЉЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120.000,00 ДИНАРА.


Критеријуми за јединствену ранг листу налазе се на следећем ЛИНКУ

Информације о пријави и упису доступне су на сајту ПМФ-а.

Конкурс за упис на мастер академске студије 2020/21

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2020/21. години у Институту за биологију и екологију уписаће:

Студијски програм Mастер академске студије
(2 семестра, 60 ЕСПБ) за стицање академског назива
Број буџетских студената Број самофинансирајућих студената
Мастер биолог 12 8
Мастер еколог 12 8
Мастер биолог-молекуларна биологија 6 14

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.

Пријава на конкурс:

Кандидати се могу пријављивати електронским путем од 21. 9. 2020. године од 09.00 закључно са 7. 10. 2020. године до 13.00 на следeће контакт мејлове:

 • Пријављивање за упис на Мастер академске студије биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Мастер академске студије екологије на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs
Кандидати који немају могућност online пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета у периоду 5 - 7. 10. 2020. од 09.00 до 13.00.

Ранг листе биће објављене 8. 10. 2020. године. Рок за жалбе је 24 сата од објављивања листе.
Коначне ранг листе биће објављене 9. 10. 2020. Упис примљених кандидата: 12. 10. 2020. године.
Настава на мастер академским студијама почиње 12. 10. 2020. године.


Коначна ранг листа, упис на мастер 2020/21.